Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

Mateřská škola Fulnek, příspěvková organizace vznikla 1. 1. 2022 jako samostatný právní subjekt oddělením od Základní školy T. G. M. Tvoří ji celkem čtyři mateřské školy MŠ  Fulnek (U Sýpky 289), MŠ Jerlochovice 137, MŠ Stachovice 109 a MŠ Děrné 73. Zřizovatelem je Město Fulnek.

Mateřskou školu Fulnek řídí od 1.1.2022 ředitelka Bc. Edita Štecová, jmenovaná radou Města Fulnek. Zástupkyně MŠ Fulnek je Bc. Veronika Batalová. Kapacita MŠ Fulnek  je 212 dětí. Sídlo ředitelství MŠ je na ulici U Sýpky 289, Fulnek.

Koncepce a cíle naší mateřské školy vycházejí ze školského zákona č. 561/2004 Sb., z vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, její novely č.214/2012 Sb. a z naplňování Rámcového programu pro předškolní vzdělání MŠMT ČR č.j. 32 405/2004-22. Plně respektuje Úmluvu o právech dítěte. Inkluzivní vzdělávání se řídí vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vedením odloučených pracovišť jsou pověřeny vedoucí učitelky MŠ, které zastupují ve výchovně vzdělávacích a organizačních záležitostech a zodpovídají za chod pracoviště. Učitelky jednotlivých MŠ se schází na společných poradách, plánují společné akce, řeší záležitosti týkající výchovně vzdělávací práce.

Všechny MŠ do vzdělávání zařazují prvky vzdělávacího programu „Začít spolu“. Vzdělávání rozšiřujeme o prvky digitalizace, polytechniky, pokusů a objevů, dramatizace. Každoročně se ve všech školách uskutečňuje Den otevřených dveří pro veřejnost a v průběhu celého roku umožňujeme praxi studentům středních i vysokých škol s pedagogickým zaměřením. Všechna odloučená pracoviště pracují podle ŠVP Labyrint světa.

Důraz je kladen na partnerství rodiny a širšího okolí, na individuální přístup k dítěti, podnětné, inspirativní a bezpečné prostředí. Zařazujeme prvky digitalizace, kooperativního, prožitkového a projektového učení. Ve všech MŠ jsou pro nespavé děti nabízeny klidové činnosti. Velká pozornost je kladena na děti předškolního věku a děti s OŠD. Není podceňována ani adaptace nově příchozích dětí. Chceme, aby dítě v MŠ bylo spokojené, cítilo se bezpečně a chodilo do MŠ rádo.