Drobečková navigace

Úvod > Jídelna

Jídelna

Školní jídelna - výdejna

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. (o školním stravování), vyhláškou č. 84/2005 Sb. (o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích), vyhláškou 137/2004 Sb. (o hygienických požadavcích na stravovací služby), aktualizované úplné znění vyhlášky č.602/2006 Sb. K 01.01.2007, vše v platném znění. Zákon č. 561/2004 Sb. - školský zákon v platném znění.

Stravování v MŠ Fulnek zajišťuje vlastní školní jídelna a výdejna na všech odloučených pracovištích. Stravování zajišťují kuchařky ve spolupráci s vedoucí školní jídelny Janou Šimurdovou, DiS.

Jídelníček je sestavován na základě výživových norem zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

Odhlášku stravy je možné provést nejpozději do 6:30 hodin daného dne telefonicky +420 606 070 463, přes aplikaci Naše MŠ, e-mailem: jidelna@msfulnek.cz, nebo osobně. 

Při nepřítomnosti dítěte si lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte v době určené provozním řádem školní jídelny. Ostatní dny dítě nemá nárok na dotovanou stravu. 

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky, vodu). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

Dietní stravování

MŠ není technicky ani personálně vybavena k přípravě dietních pokrmů. V případě, že má dítě nějakou potravinovou alergii nebo ze zdravotních důvodů nemůže jíst stravu připravovanou mateřskou školou, doloží zákonný zástupce dítěte potvrzení od lékaře. Na základě této zprávy může být uzavřena dohoda mezi zákonným zástupcem dítěte a mateřskou školou o donášce stravy do MŠ.

Veškeré požadavky ohledně dietní stravy je nutné konzultovat s vedoucí školní jídelny.

Kontakt na vedoucí školní jídelny: Jana Šimurdová, DiS. – tel. +420 606 070 463.

Stravné 

Výše stravného je stanovena ve Vnitřním řádu školní jídelny – výdejny, který je zveřejněn na webových stránkách školy a v přízemí na chodbě MŠ vedle hlavní nástěnky. Stravné se účtuje předem vždy ke 20. dni předchozího měsíce. Zahrnuje ranní svačinku, oběd a odpolední svačinku.

Č. účtu: 100033491/0800 (nutno zřídit povolení k inkasu)

Zvýšení cen stravného 2023 (PDF)

Označení alergenů ve školní jídelně

Dle legislativy EU a ČR jsou od 13.12.2014 stanoveny specifické požadavky na označování alergenů u výrobků a jídel ve veřejném stravování. Týkají se také tedy naší školní jídelny.

Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky, které mohou u přecitlivělých jedinců způsobit nepřiměřenou reakci imunitního systému (tzv. alergickou reakci), které může vyústit až v anafylaktický šok. Tyto potraviny či složky potravin u běžné populace nemají vliv na zdravotní stav,
mohou být bez obav konzumovány.

Mezi potravinové alergeny patří celá řada potravin, Evropská unie však specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.

Školní jídelna je povinna „jasně a zřetelně označit alergenní složky“, které jsou přeneseny z receptur a ingrediencí použitých při výrobě jednotlivých pokrmů. Toto označení není povinné, pokud název, pod kterým je potravina podávána, jednoznačně odkazuje na tuto alergenní složku, např. celerová polévka.

Školní jídelna v označení alergenů plní pouze funkci informační, stejně jako každý výrobce potravin a pokrmů. Má za úkol dostatečným způsobem informovat strávníka o přítomnosti alergenní složky v potravině. Nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků - tuto skutečnost si musí každý strávník nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků, a nelze se při velkém počtu strávníků věnovat jednotlivcům s přecitlivělostí na některý alergen a tento při přípravě pokrmů eliminovat.