Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Zápis do MŠ > Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024

Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024Termín zápisu do Mateřské školy Fulnek, příspěvková organizace pro školní rok 2023/2024 je 2. května 2023 od 8:00 do 16:00 hodin.

Po dohodě se zřizovatelem platí tento termín zápisu do MŠ také pro děti z Ukrajiny. 

Můžete si vybrat z nabídky našich škol

 1. Mateřská škola Fulnek, U Sýpky 289, Fulnek
 2. Mateřská škola Jerlochovice 137, Fulnek
 3. Mateřská škola Stachovice 109, Fulnek
 4. Mateřská škola Děrné 73, Fulnek

Nabízíme Vám:

 • kvalifikovaný a vstřícný pedagogický personál
 • osobní přístup k dětem i k rodičům, prohlubování spolupráce
 • bohatou vzdělávací nabídku zaměřenou na prožitkové a kooperativní učení 
 • zařazujeme prvky výukového programu Začít spolu
 • respektování individuálních potřeb dítěte
 • podnětné a připravené prostředí pro děti
 • nabídku aktivit pro předškoláky
 • společné akce MŠ, dětí a rodičů
 • blízkost k přírodě a využívání venkovních prostor ke vzdělávání

Neváhejte nás navštívit u příležitosti Dne otevřených dveří 13.4.2023 od 8:00 do 15:00 hodin. Rády zodpovíme Vaše dotazy a můžete si prohlédnout prostředí mateřských škol.

Přeji Vám šťastný výběr školky, která je první metou na cestě vašeho dítěte za vzděláním.

Jak přihlásit dítě do Mateřské školy 2023/2024

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok (§ 34 odst. 1 školského zákona). Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34a a 34b školského zákona).
 • Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31.8.2023 pěti let.
 • Podmínkou přijetí dítěte je, aby se podrobilo stanovenému pravidelnému očkování a  mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání (poslední rok před nástupem do ZŠ). 
 • V případě nesplnění podmínky očkování k termínu zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání, tedy k datu 2. 5. 2023, bude správní řízení přerušeno s možností doplnění dané podmínky.
 • Dítě s místem trvalého pobytu, spadající do spádové obce města Fulnek (Fulnek, Děrné, Dolejší Kunčice, Jerlochovice, Jestřábí, Jílovec, Kostelec, Lukavec, Pohořílky, Stachovice, Vlkovice), má při přijímání přednost před dítětem, jehož trvalý pobyt se nachází mimo tyto obce.
 • Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné vyplněnou a podepsanou žádost k předškolnímu vzdělávání doručit  následujícími způsoby:
 • osobní podání na MŠ Fulnek, U Sýpky 289, Fulnek
 • do datové schránky školy: pdb922e
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: reditelka@msfulnek.cz (pokud zákonný zástupce pošle žádost prostřednictvím e-mailu bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné, aby ji do 5 dnů osobně v MŠ podepsal), 
 • Ředitelka mateřské školy je povinna žádost od vás přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy. 
 • Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitelka mateřské školy v kritériích.
 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a ostatní dokumenty budou k dispozici k vyzvednutí na jednotlivých mateřských školách nebo na webových stránkách MŠ Fulnek v kolonce Zápis do MŠ. V listinné podobě k ručnímu vyplnění pak v MŠ Fulnek, U Sýpky 289. 
 • Správní řízení bude zahájeno dnem 2.5.2023.

Co potřebujete k zápisu

 1. Vyplněnou, podepsanou žádost k předškolnímu vzdělávání
 2. Rodný list dítěte k nahlédnutí, případně jeho kopii
 3. Doklad o trvalém pobytu, případně jeho ověřenou kopii - Občanský průkaz dítěte nebo zákonného zástupce k nahlédnutí, popř. výpis z evidence obyvatel.

Nájemní smlouva není považována za doklad o trvalém pobytu

 1. Potvrzení lékaře o očkování dítěte
 2. Kritéria k přijímání dětí – podepsaná
 3. Dohoda o docházce dítěte do MŠ
 4. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte - Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak podat Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Další informace vyžadující doporučení

Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, SPC, nebo u registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 školského zákona), zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

Vzhledem k tomu, že je mateřská škola povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech (§ 29 odst. 2 školského zákona), je nezbytné, aby rodiče (zákonní zástupci) uvedli ve formuláři žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání informace o všech skutečnostech, které by mohly mít negativní dopad na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví v průběhu docházky do mateřské školy, a to jak dítěte samotného, tak i ostatních dětí. Aby mohla mateřská škola poskytnout dětem se speciálními vzdělávacími potřebami nárokové podpůrné opatření, je nezbytné, aby zákonní zástupci sdělili při zápisu všechny skutečnosti, které mohou takový nárok zakládat, a aby si sami aktivně zajistili vystavení doporučení u příslušného školského poradenského zařízení. Pokud tak neučiní a zjistí se, že mateřská škola nemůže bez přiznání podpůrného opatření v podobě asistenta pedagoga garantovat bezpečnost a ochranu ostatních dětí i dítěte samotného, nebude dítě navštěvovat předškolní vzdělávání do doby, než mateřská škola asistenta získá.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění, že může dítě zastupovat. Z oprávnění musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zástupce účastníka řízení (zákonný zástupce dítěte) je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.

V případě dotazů nás kontaktujte na tel. číslech: +420 736 724 919 Bc. Edita Štecová, nebo e-mailem: reditelka@msfulnek.cz

Důležité termíny

 • 2.5.2023 – odevzdání žádosti o přijetí – v momentě odevzdání je zahájeno správní řízení
 • 22.5.2023- možnost nahlédnout do spisu dítěte
 • 31.5.2023 – zveřejnění výsledků zápisu – na dveřích MŠ, na webových stránkách školy

Jak odevzdat žádost

Osobně - pouze v MŠ Fulnek, U Sýpky 289 do všech MŠ

Dne 2.5.2023 odevzdejte ředitelce MŠ vyplněnou žádost o přijetí do MŠ Fulnek, MŠ Jerlochovice, MŠ Stachovice a MŠ Děrné. Žádosti je také možné vyplnit přímo na místě. Při osobním odevzdání žádosti s přílohami (vyjádření lékaře, podepsaná kritéria pro přijímání dětí, doklad o bydlišti a rodný list – k nahlédnutí) Vám bude předáno registrační číslo dítěte, pod kterým budete po skončení správního řízení vyrozuměni ohledně přijetí nebo nepřijetí dítěte.

Soukromou datovou schránkou - pdb922e

Přípustné jsou pouze žádosti doručené dne 2.5.2023 v době 0:00–23:59 hod. Žádost musí obsahovat přílohy (vyjádření lékaře, podepsaná kritéria pro přijímání dětí) a potvrzení o trvalém pobytu dítěte ve Fulneku – pouze formou výpisu z odboru evidence obyvatel (nezasílejte kopie občanských průkazů či rodných listů).

Ředitelka mateřské školy dne 3.5.2023 odešle zákonným zástupcům zpět do soukromé datové schránky naskenované potvrzení o účasti na zápisu, které obsahuje registrační číslo dítěte včetně razítka a podpisu ředitelky. 

E-mailem s uznávaným osobním elektronickým podpisem - reditelka@msfulnek.cz

Žádost lze doručit dne 2.5.2023 v době 0:00–23:59 hod. Žádost musí obsahovat přílohy (evidenční list s vyjádřením lékaře, podepsaná kritéria pro přijímání dětí) a potvrzení o trvalém pobytu dítěte ve Fulneku – pouze formou výpisu z odboru evidence obyvatel (nezasílejte kopie občanských průkazů či rodných listů). Ředitelka mateřské školy odešle dne 3. 5. 2023 zákonným zástupcům zpět na uvedený e-mail potvrzení o účasti na zápisu s  registračním číslem.

Preferujeme osobní kontakt při podávání žádosti. 

Přijetí a nepřijetí dítěte

V případě přijetí dítěte: 

Dne 31. 5. 2023 budete seznámeni s výsledky zápisu – na webových stránkách MŠ a vyvěšením seznamu na dveřích mateřské školy. Děti zde budou vedeny pod přidělenými registračními čísly. 

V případě nepřijetí dítěte: 

Poštou obdržíte do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí. Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelství MŠ Fulnek, příspěvková organizace. 

Kritéria pro přijetí dítěte

Děti se do MŠ přijímají podle předem stanovených kritérií (směrnice č. 2/2022 Pro stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání při překročení kapacity).

Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením.

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením §34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Děti se přijímají od nejstaršího po naplnění kapacity MŠ. 

Splnění kritéria vyjádřeného věkem uchazeče se posuzuje ke dni 31.8.2023.

Ředitel školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele (např. dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení, apod.).

Ve výjimečných případech řeší žádosti o přijetí dítěte ředitelka individuálně.

Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení §20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

Kritérium   Bodové hodnocení
Trvalý pobyt dítěte V obci 3
  Mimo obec 0
Věk dítěte 5 let 3
  4 roky 2
  3 roky 1
  2 roky 0
Individuální situace dítěte Sourozenec v MŠ 1

V den zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí stejnou váhu. V žádném případě nebude v den zápisu vytvořeno pořadí s přednostní výhodou k přijetí do MŠ podle pořadí podání žádosti.